Revised Louisiana Gulfward Boundary
gulf of mexico
child tagging fish
2012 Saltwater Series
White Lake WCA Birding and Nature Trail: Black-bellied Whistling-Duck  (Dendrocygna autumnalis)
White Lake WCA Birding and Nature Trail: Texas Rat Snake (Pantherophis obsoletus);  non-venomous
White Lake WCA Birding and Nature Trail: Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus)
White Lake WCA Birding and Nature Trail: Green Heron (Butorides virescens)
White Lake WCA Birding and Nature Trail: American Alligator (Alligator mississippiensis)
White Lake WCA Birding and Nature Trail: American bullfrog (Rana catesbeiana)
White Lake WCA Birding and Nature Trail: Blue-winged teal, drake and hen
 White Lake WCA birding and nature trail: Information kiosk at trail entrance.
White Lake WCA birding and nature trail: View from observation tower.
White Lake WCA birding and nature trail: Observation tower.
White Lake WCA birding and nature trail: Black-necked stilt photographed April 2012 within the impoundment.
White Lake WCA birding and nature trail: Trail entrance.